Wczesne wspomaganie rozwoju


Data dodania: 5.05.2015 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECI

INFORMACJE

 Przedszkole organizuje wczesne wspomaganie rozwoju dzieci. W tym celu dyrektor Przedszkola Integracyjnego Montessori powołał zespół, w skład którego wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym (pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do danego rodzaju niepełnosprawności, psycholog, logopeda, inni specjaliści w zależności od potrzeb). Koordynacją pracy zespołu zajmuje się dyrektor Przedszkola lub upoważniony przez niego nauczyciel.

Informacje i zgłoszenia: tel.124215030

 

Do zadań Zespołu należy w szczególności: 

- ustalenie na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka,
- nawiązanie współpracy z zakładem opieki zdrowotnej – a w szczególności Krakowskim Ośrodkiem Rehabilitacji Wieku Rozwojowego - w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy, stosownie do potrzeb,
- opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania , z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem  oraz oceniania jego postępów
- analizowanie skuteczności pomocy   udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny.

 

    W celu realizacji zadań ww. zespołu zapewnione są środki dydaktyczne i sprzęt niezbędny do prowadzenia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, a w szczególności materiał rozwojowy Montessori.

     Działania zespołu są odpowiednio udokumentowane.

 

    Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest organizowane na terenie przedszkola dla dzieci   posiadających opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju, wydaną na podstawie obowiązujących przepisów przez Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczną.

 

    Zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju organizuje się w wymiarze 4-8 godzin
 w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka.

   Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania są prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną.

    W przypadku dzieci, które ukończyły 3 rok życia, zajęcia w ramach wczesnego wspomagania mogą być prowadzone w grupach liczących 2 lub 3 dzieci, z udziałem ich rodzin.

Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania, w szczególności z dziećmi, które nie ukończyły 3 roku życia, mogą by prowadzone także w domu rodzinnym. Miejsce prowadzenia zajęć ustala dyrektor w uzgodnieniu z rodzicami dziecka.

 

Funkcje wczesnego wspomagania:


• Informacyjna – informacja o przebiegu rozwoju dziecka oraz możliwościach wspierania, o formach pomocy rodzinie.
• Diagnostyczna – rozpoznanie kliniczne, określenie poziomu funkcjonowania dziecka.
• Stymulacyjna – terapeutyczna – wieloprofilowe usprawnianie dziecka w zakresie zaburzeń rozwoju.

 

  Zakres wczesnego wspomagania:


• Rozwój motoryczny,
• Stymulacji polisensoryczna,
• Rozwój mowy i języka,
• Orientacja i poruszanie się w przestrzeni,
• Usprawnianie widzenia i słyszenia,
• Umiejętności samoobsługi i funkcjonowania w środowisku,
• Komunikacja z otoczeniem.

 

  Zadania Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka: rehabilitacja i rewalidacja – poprzez wieloprofilowe oddziaływanie na zaburzenia:


• Wielospecjalistyczna ocena rozwoju (medyczna, psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna),
• Określenie sfery najbliższego rozwój,
• Ustalenie i realizowanie programu wieloprofilowego usprawniania,
• Wspieranie rodziny.

 

Znaczenie Wczensego Wspomagania Rozwoju:


• Zmniejszenie ryzyka opóźnień rozwoju dziecka,
• Spełnienie funkcji terapeutycznych,
• Zmniejszenie skutków ubocznych niepełnosprawności,
• Dostarczenie informacji z zakresu diagnozy, przyczyn zaburzeń, prognoz wiedzy na temat normalnego rozwoju dziecka i jego stymulacja,
• Umożliwienie całej rodzinie przystosowania się do nowej sytuacji,
• Pomoc rodzicom ze wsparciem psychologiczno-pedagogicznym, by lepiej dziecko funkcjonowało na wielu poziomach.

KURS PEDAGOGIKI MONTESSORI 3-6 R.Ż. I...

Od wielu lat prowadzimy kursy pedagogiki Montessori i pedagogiki leczniczej Montessori pod patronatem Monachijskiej...

Kurs: Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka...

Zapraszamy na nową edycję kursu Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa 1-3 r.ż. 15. 02. – 17. 02....